นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำผู้ประกอบการ OTOP นราธิวาส เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การปฏิบัติการในการผลิตอาหารรสไทยแท้ ( OTOP Authentic Taste : Implementation course)

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายจักรพงค์ นวลใย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำผู้ประกอบการ OTOP นราธิวาส เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การปฏิบัติการในการผลิตอาหารรสไทยแท้ ( OTOP Authentic Taste : Implementation course) ภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน กิจกรรม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 8 อาหารรสไทยแท้ ( OTOP Authentic Taste) กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ ( OTOP Authentic Taste) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีนางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการ สถาบันอาหาร เป็นประธาน ในพิธี

(Visited 1 times, 1 visits today)