นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำผู้ประกอบการ OTOP นราธิวาส (ประเภทชวนชิม) เข้าร่วม ประกวดอาหารรสไทยแท้ ( OTOP Authentic Taste : Implementation course)

เมื่อวันพฤกัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นายจักรพงค์ นวลใย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำผู้ประกอบการ OTOP นราธิวาส (ประเภทชวนชิม) เข้าร่วม ประกวดอาหารรสไทยแท้ ( OTOP Authentic Taste : Implementation course) ภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน กิจกรรม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 8 อาหารรสไทยแท้ ( OTOP Authentic Taste) กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ ( OTOP Authentic Taste) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(Visited 1 times, 1 visits today)