สัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่10 ม.ค. 2562 กรมการท่องเที่ยว จัดงานสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน มุ่งสร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว (มาตรฐานโฮมเสตย์ไทย มาตรฐานอาหาร มาตรฐานโฮมเสตย์อาเซียน CBT-ASEAN) สนับสนุนให้เกิดรายได้จากนักท่องเที่ยวคุณภาพ ด้วยปัจจัยค่าใช้จ่ายหลักจากการท่องเที่ยว 3 ด้าน (ค่าที่พัก ค่าซื้อสินค้า-ของที่ระลึก ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม) โดยการสนับสนุนต่อยอดกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในมิติต่างๆ ในการนี้ นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายปิยะ ลำพรหมสุข นักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เจ้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวศ์ กทม.

(Visited 1 times, 1 visits today)