กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พช.นราธิวาส ประสานงานจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

|
เข้าชม 0 ครั้ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พัฒนาชุมชนนราธิวาส ประสานงานจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาน “จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม” ประจำปี 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส จัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน สร้างการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน

วันนี้ (28 พ.ย. 62) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส “จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม” ประจำปี 2562 โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส “จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม” ประจำปี 2562 เนื่องจากวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งปีนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินมีการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ มาแล้ว 15 ปี เพื่อให้ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และตระหนักถึงความสำคัญของ “กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ที่จะร่วมบูรณาการการทำงาน และขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดนราธิวาสให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน จำนวน 14 กองทุน การมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 14 กองทุน การมอบเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 27 คน และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศเกียรติบัตรให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 13 กองทุน และการแสดงนิทรรศการของกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายภารกิจให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นการขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนทั้งภายในและระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดนราธิวาสมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 299 หมู่บ้าน มีศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 43 ศูนย์

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดนราธิวาสมีการขยายผลหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 14 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยเป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่ชนบท จำนวน 13 หมู่บ้าน และเป็นชุมชนในเขตเมือง จำนวน 1 ชุมชน และมีการส่งเสริมพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด กองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส “จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม”

#มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินนราธิวาส #เงินขวัญถุงพระราชทาน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

(Visited 1 times, 1 visits today)