การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่งคณะทำงานพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงคำสั่งรักษาราชการแทนคำสั่งรักษาราชการแทนในตำแหน่งคำสั่ง คกก.พิจารณาความดีความชอบฯหลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินเลื่อนเงินเดือน

(Visited 1 times, 1 visits today)