แผนปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

(ไตรมาสที่ 1 – 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

จังหวัด จะแนะ เจาะไอร้อง ตากใบ บาเจาะ เมือง ยี่งอ ระแงะ รือเสาะ แว้ง ศรีสาคร สุคิริน สุไหงโก-ลก สุไหงปาดี
   1.1 รหัสกิจกรรมหลัก 15004xxxxN2098  (สารสนเทศ)  กหอ
       1.1.1 จัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563
   2.1 รหัสกิจกรรมหลัก 15004xxxxN2090  (สัมมาชีพ)
       2.1.1 บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล
       2.1.2 สร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
       2.1.3 สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
   3.1 รหัสกิจกรรมหลัก 15004xxxxN2096 (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)
       3.1.1 อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
       3.1.2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ
       3.1.3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด
       3.1.4 พัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
       3.1.5 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
       3.1.6 สร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ (ยกเลิก)
       3.1.7 จัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (ชะลอ)
       3.1.8 ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (ชะลอ)
       3.1.9 กีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้
   4.1 รหัสกิจกรรมหลัก 15004xxxxN2086  (กองทุนแม่ฯ)
       4.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
       4.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ
   5.1 รหัสกิจกรรมหลัก 15004xxxxN2092 (ทุนชุมชน)
       5.1.1 เพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านบริหาร บริหารสัญญา และบริหารหนี้ตามหลักธรรมาภิบาล
   6.1 รหัสกิจกรรมหลัก 15004xxxxN2093 (OTOP)
       6.1.1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
       6.1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
       6.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (champ) และทดสอบโปรแกรม
   7.1 รหัสกิจกรรมหลัก 15004xxxxN2095  (ดูดซับมูลค่า)
       7.1.1 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ไตรมาส 1)
       7.1.2 ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
       7.1.3 เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
       7.1.4 ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด (ไตรมาส 1)
       7.1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยฯ
       7.1.6 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ไตรมาส 2)
       7.1.7 ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด (ไตรมาส 2)
(Visited 1 times, 1 visits today)