การเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทำการซื้อหรือจ้าง (TOR)
(วิทยากรอาจารย์สามารถ  แสงรินทร์ กรมบัญชีกลาง)

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ความผิดวินัยการเงิน การคลัง
(นางสาวนิชาพัฒน์  รุ่งนิธิชัยวงค์ กรมบัญชีกลาง)

ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของ สตง.
(นายชัชวาลย์  สังขดิษฐ์ กรมบัญชีกลาง)

กฎหมาย/ระเบียบ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
(นางสาวผุสดีพร  อยู่ยงสินธุ์  กรมบัญชีกลาง)

กฎหมาย/ระเบียบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(นางพรทิพย์  พวงคุ้ม กรมบัญชีกลาง)

(Visited 1 times, 1 visits today)