“นราธิวาส ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศฯ และตำบลสารสนเทศฯ”

19 มิถุนายน 2562   นางปราณี รัตนประยูร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมด้วย นายอำนวย ศรีระแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา  ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ บ้านไอร์เจี๊ยะ หมู่ที่ 5 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยนายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายนายอิรยศ เอนก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  ให้การต้อนรับ
ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านบ้านไอร์เจี๊ยะ กำนัน และนายก  อบต.ซากอ ร่วมนำเสนอผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศฯ และตำบลสารสนเทศฯ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Community Information Radar  Analysis : CIA  โดยใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล กชช2ค ในการวิเคราะห์ ชี้เป้าปัญหาของคนในชุมชน นำเข้าสู่แผนชุมชน แผนตำบล และภาคีเครือข่ายสนับสนุนงบประมาณ เช่น อบต.ซากอ, รพ.สต. และ สสส. เป็นต้น
คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของชุมชนที่เกิดจากการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ กลุ่มผลิตเครื่องแกง กลุ่มผลิตน้ำดื่ม กลุ่มรับซื้อน้ำยางสด/ยางก้อนถ้วย และกลุ่มสินค้า OTOP  พร้อมทั้งเยี่ยมชม น้ำตกไอร์ซือดอร์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีเสน่ห์ สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน       

(Visited 1 times, 1 visits today)