พช.นราธิวาส ประชุมขับเคลื่อนการจัดทำและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล (One Plan)

26 กุมภาพันธ์ 2563 

นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดทำและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล (One Plan) และผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจาก สำนักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ ปกครองจังหวัด/อำเภอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พัฒนาการอำเภอ/พัฒนากรทุกคน จำนวน 153 คน ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทางปฏิบัติ กระบวนการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ พื้นที่เป้าหมาย การจัดทำและประสานแผน หมู่บ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอ ตลอดจนการติดตามประเมินผล ที่ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)