นราธิวาส ติดตามสนับสนุนกิจกรรมงานทุกอำเภอ

นายไกรวุฒิ  ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวสุนีย์  หามะ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและนักวิชาการจังหวัด ออกติดตามงานในระดับอำเภอพร้องร่วมกันวางแผนในการทำงานต่อไปในอนาคต

(Visited 1 times, 1 visits today)