นราธิวาส รับฟังการประชุมทางไกล ในระบบ session call

นางสาวสุนีย์  มาหะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด มอบพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล ในระบบ session call เรื่อง การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้อง สพอ.ทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)