นราธิวาส รับรองข้อมูล จปฐ.

นางสาวสุนีย์ มาหะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบนายอนันต์ อามีเราะ ผู้ช่วยหัวหน้าอำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ออกติดตามการรับรองข้อมูล จปฐ.จากทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)