รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดนราธิวาส ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูดบ้านทอนอามาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส

นางสาวสุนีย์  มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด นราธิวาส โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว (พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี) เพื่อให้กำลังใจสมาชิกและรับทราบความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการอบรมฯ  ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูดบ้านทอนอามาน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส

สำหรับการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด นราธิวาส โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว (พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี) มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับกระแสและความต้องการของตลาดเป้าหมาย โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว มีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยวที่เป้าหมายของจังหวัดนราธิวาสต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)