การประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (GIN Conference) แนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 (กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”)

นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นางสาวณัฐชยา  ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วยนายอนันต์  แสงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (นักวิชาการจังหวัด) ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมแนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 (กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (GIN Conference) จากกรมการพัฒนาชุมชน มายัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 13 อำเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  งบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 213 ครัวเรือน พัฒนาการอำเภอ 13 อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 13 อำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 249 คน

สำหรับการประชุมทางไกลฯ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังแนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย โครงการพัฒนาหมุู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564  (กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”) เพื่อเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่และครัวเรือนไปสู่ความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

 

(Visited 1 times, 1 visits today)