จังหวัดนราธิวาสจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ครั้งที่ 3

        นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานตามแนวคิดขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนราธิวาส ที่มี พล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ และ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ และ รายงานสรุปผลการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนราธิวาส ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
        เนื้อหาการประชุมวันนี้ประกอบด้วยการพิจารณา ในประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อน และความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดนราธิวาส ทีสำคัญๆ คือ ปัญหาการว่างงานของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ ปัญหาด้านการเกษตร ปัญหาด้านธุรกิจท่องเที่ยวภายในจังหวัด ปัญหาด้านการค้า การลงทุนในพื้นที่ และปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

 ใ

(Visited 1 times, 1 visits today)