พช. นราธิวาส พัฒนาขีดความสามารถ​ผู้ผลิต​ ผู้ประกอบการ​ OTOP จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หรือระดับ 1 – 3 ดาว และเป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน OTOP ปี 2557 – 2563 ที่ไม่ซ้ำกับโครงการอื่นๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 20 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ รวมจำนวน 20 คน และ คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด จำนวน 6 คน ตลอดจน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการฯ
วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ คือ
(1) พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม
(2) เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดๆ ละ 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
การอบรมโครงการฯ ในวันนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานต่างๆ ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมฯ ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมบรรยายในหัวข้อ การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์/และการสร้างเรื่องราว (STORY), สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมบรรยายในหัวข้อ กระบวนการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ร่วมบรรยายในหัวข้อ การส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยมีคณะกรรมการเครือข่าย KBO ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และจัดเวทีนำเสนอแนวทางและแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 20 กลุ่ม
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุนให้มีการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เพื่อให้มีแหล่งความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการกลุ่ม เทคโนโลยีการผลิตหรือความรู้เฉพาะด้านของผลิตภัณฑ์ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถจำหน่าย ได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยดำเนินการใน ๗๕ จังหวัด ในการนี้ จังหวัดต่างๆ ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินของ เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ในการพัฒนาขีดความสามารถแก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเผยแพร่ต่อไป
สำหรับรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดนราธิวาส ได้แก่
(1) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
(2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
(3) การพัฒนารูปแบบขอสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 📷งผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
(4) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การเพิ่มเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ Story
(5) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในกระบวนการผลิต
(6) การพัฒนาลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส เป็นต้น
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส กำหนดดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย KBO จังหวัดนราธิวาส ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
🎥📱ข่าว/ภาพ….สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
(Visited 1 times, 1 visits today)