ผู้ว่าฯ นราธิวาส เป็นประธาน Kick off เปิดแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ………

      วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส… นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การน้อมนำแนวพระราชดำริการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 (1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564) ในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรม Kick off พร้อมกันทั้งหมด 5 จุด คือ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส บ้านพักนายนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส บ้านพักนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส บ้านพักนายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และ บ้านพักนายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส โดยมี นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนภาคีการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 100 คน
       สำหรับพืชผักสวนครัวที่ได้ร่วมกันปลูกในพื้นที่ 5 จุด วันนี้ประกอบด้วย พริกขี้หนู ตะไคร้ โหระพา มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะละกอ กล้วย ผักหวาน กะเพรา มะนาว และผักอื่นๆ ตะไคร้ สับปะรด ขมิ้น ข่า กะเพราะ และผักอื่นๆ�
         ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า “วันนี้ จังหวัดนราธิวาสโดยทีมงานกระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่ายกรมการพัฒนาชุมชน ได้เปิด Kick off ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้รณรงค์ให้พี่น้องประชาชน ได้ร่วมกันลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ชะลอตัวในขณะนี้ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างแหล่งอาหารในแต่ละครัวเรือน ประกอบกับช่วงนี้ในสถานการณ์โควิด – 19 ที่แพร่ระบาดในจังหวัดนราธิวาส จึงอยากเชิญชวนประชาชนพี่น้องประชาชน ได้ร่วมมือกันป้องกัน ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และร่วมมือกัน ที่จะสร้างครัวชุมชนภายในครัวเรือนชุมชนขึ้น ด้วยการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัว ตลอดจนเป็นการลดภาวะเสี่ยงในการออกสู่ชุมชนและที่สาธารณะด้วย
         ด้านรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเสริมว่า “โครงการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสุขภาพที่ดี ด้วยการบริโภคพืชผักสวนครัวที่สดสะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ และมีความสุขอย่างยั่งยืนของคนนราธิวาส ต่อไป
          กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ โดยครั้งที่ 1 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 และได้มีการขยายผลสร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือนเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านให้ยั่งยืน อีกทั้งสร้างรายได้และเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเกื้อกูลของคนในชุมชน มีเป้าหมายดำเนินการทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
         สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 2” โดยได้เริ่ม Kick Off อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา และเชิญชวนเข้าเป็นสมาชิก Facebook “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” เพื่อเป็นกำลังใจ โชว์กิจกรรมที่ทำกับครอบครัวที่บ้าน ให้พี่ๆน้องๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ชื่นชม และทำตามด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้เป็นวัฒนธรรมต่อไป
🎥📱ข่าว/ภาพ….สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 📷
(Visited 1 times, 1 visits today)