พช. นราธิวาส รวมพลัง Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (วันที่ 1)

        วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยนาง พจนารถ เหล่าที และทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรม Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับจังหวัด ภายใต้กิจกรรม ที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มองค์กรสตรี อสม. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
       นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอตากใบ พัฒนาการอำเภอ/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชุมทุกอำเภอ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ดังนี้
   1. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สร้างแรงจูงใจต่อการขับเคลื่อนงาน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น Change for Good สร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แก่พี่น้องประชาชน เช่น ตำบลโก่งธนู จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” รณรงค์ให้ทุกหลังคาเรือนมีการคัดแยกขยะ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะเปียก ดูแลรักษาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน การปลูกผักสวนครัว สร้างคลังอาหารเพิ่มขึ้น
   2. การเรียนรู้หัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ” และเวทีถอดบทเรียน โดย นายอนันต์ แสงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.นราธิวาส
   3. ประธานในพิธีถวายความเคารพ และเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และประธานมอบนโยบาย “การสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกจิตวิญญาณของอาสาพัฒนาชุมชน ในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน”
   4. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี และการตั้งปณิธาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ให้ความรู้ในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทาน ประเภทของจิตอาสา 904 และบทบาทหน้าที่ในชุมชน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตอาสา และการตั้งปณิธานจิตอาสาพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จัดขึ้นดังนี้
   1. เพื่อสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) ในการกระตุ้น ผลักดันให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นมีความเต็มใจกระตือรือร้นในการกระทำสิ่งต่างๆให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์กรของตน และเพื่อให้ผู้นำสามารถใช้ศักยภาพของตนในการบูรณางาน เกิดการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตำบล หมู่บ้าน ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
   2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การบริหารจัดการตามขั้นตอนเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
   3. เพื่อให้รู้บทบาทและหน้าที่ของจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชนเกิดอุดมการณ์ และความมุ่งมั่นในการทำงานด้วยจิตอาสาในการสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาแกนนำของหมู่บ้าน ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เกิดความรัก เทิดทูนในสถาบันหลักของชาติ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงจากหมู่บ้านเข้มแข็ง สู่ตำบลเข้มแข็ง และอำเภอเข้มแข็ง และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อำเภอตากใบ ให้มีความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ทุกครัวเรือนสามารถปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภค มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบด้วยถังขยะเปียกรักษ์โลก ทุกหมู่บ้านสามารถเป็นแหล่งแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผัก สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลไก “1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียง”
   จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนสิรินธรเฉลิมชนม์ หมู่ที 3 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
(Visited 1 times, 1 visits today)