พช. นราธิวาส รวมพลัง Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (วันที่ 2)

        วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยนาง พจนารถ เหล่าที พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) ดำเนินกิจกรรม Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภายใต้กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (วันที่ 2) ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มองค์กรสตรี อสม. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 13 อำเภอ
      โดยกิจกรรมในวันที่ 2 ประกอบด้วย ดังนี้
        1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี (ภาคปฏิบัติ) ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล นางศุภลักษณ์ เสาร์พูล ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ โดยวิทยากร ครูพาทำ และวิทยากรจิตอาสา ซึ่งได้มีการอธิบายขั้นตอน
           – การสำรวจพื้นที่
           – การวางแผนกาดำเนินงาน
           – การแบ่งงาน
           – ฐานการเรียนรู้ การทำปุ๋ยหมักรสจืด แบะการทำปุ๋ยหมักแห้ง
           – เอามื้อสามัคคี การห่มดิน ใส่ปุ๋ยธรรมชาติแห้งชามน้ำชาม เพื่อเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช
      2. กิจกรรม เวทีเสวนา การบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า “เพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชื่อมโยงการเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ในการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า “เพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงเช้าและการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดินและการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม
      3. อ่านสาส์น การประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก พร้อมสรุปประเด็นการเรียนรู้
      วัตถุประสงค์กิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้
          1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแรงงานเอามื้อสามัคคีและเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่และเพื่อให้ผู้นำรู้จักการวางแผน การแบ่งงาน การแบ่งปัน และนำไปสู่การสร้างความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ และผนึกกำลังร่วมกัน
          2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน ตลอดจนมีความเข้าใจในการจัดการพื้นที่เชิงภูมิสังคมไทยตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อการพึ่งตนเองและรับรองภัยพิบัติ “โคก หนอง นา โมเดล”
      จัดขึ้น ณ ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล นางศุภลักษณ์ เสาร์พูล หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน และ อาคารอเนกประสงค์ สวนสิรินธรเฉลิมชนม์ หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
(Visited 1 times, 1 visits today)