พช. นราธิวาส รวมพลัง Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (วันที่ 3)

     วันพฤหัส ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยนาง พจนารถ เหล่าที พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (นพต.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ดำเนินกิจกรรม Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภายใต้กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (วันที่ 3) ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มองค์กรสตรี อสม. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 13 อำเภอ
     โดยกิจกรรมในวันที่ 3 ประกอบด้วย ดังนี้
          1. บรรยายหัวข้อวิชา เรียนรู้ความสำเร็จ “โก่งธนูโมเดล” พร้อมถอดบทเรียนและรับชมวีดีทัศน์ “ความสำเร็จ โก่งธนู โมเดล” พร้อมระดมความคิด นำเสนอในประเด็น ดังนี้ 1) องค์ความรู้ที่ได้รับจากวีดีทัศน์ 2) ได้ข้อคิดหรือมุมมองอะไรบ้าง. 3) จะไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอย่างไร
          2. บรรยายหัวข้อวิชา งานประชาสัมพันธ์ โดยทีมงานนักการตลาดรุ่นใหม่ ให้ความรู้เรื่องประเภทและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ช่องทางการประชาสัมพันธ์และวิธีการประชาสัมพันธ์ตลอดจนประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์และข้อพึงระวังในการประชาสัมพันธ์
           3. จัดทำแผนปฏิบัติการ มอบใบงานและสรุปชี้แจงภารกิจผ่านกระบวนการ (AIC + SWOT) = แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน โดยทีมงานวิทยากรจังหวัดและอำเภอ
   วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้
           1. เพื่อให้ผู้เรียนได้สังเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรที่ได้มาบรรยายในแต่ละวิชาและตระหนักถึงความสำคัญและน้อมนำหลักปัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ตลอดจนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในการเตรียมความพร้อมและรับมือต่อสถานการณ์วิกฤติต่างๆ ในปัจจุบัน อาทิเช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับครัวเรือน กลุ่ม และตำบลได้
           2. เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์ในการยกระดับการพัฒนาตำบลหมู่บ้านของตนเองได้
จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนสิรินธรเฉลิมชนม์ หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
(Visited 1 times, 1 visits today)