พัฒนาชุมชนนราธิวาส ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ …

       วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ พร้อมทั้งการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล โดยมี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส นายอนันต์ แสงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนา (อสพ.) ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
      ในการนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยกล่าวเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1. การขยายผลการทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และการรณรงค์การสวมใส่ผ้าทอ ผ้าถิ่นไทย 2. การดำเนินงานตามโครงการฯ แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” 3. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” และ 4. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดจนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    การชี้แจงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 1 – 2/2564 ประกอบด้วยตัวชี้วัด
      – ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
      – ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร
      – ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
      – ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
      – ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น
      – ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการเชิงพื้นที่
      – ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในตลาดออนไลน์
      – รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
      – ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมกองทุนชุมชนเข้มแข็งที่สามารถยกระดับได้
      – ร้อยละของกองทุนชุมชนเข้มแข็งที่สามารถยกระดับได้
      – ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
      – ร้อยละความสำเร็จของการยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ
      – ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน
       การประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผล ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน การปฏิบัติราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน 🌇
🎥📱ข่าว/ภาพ….สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 📷
(Visited 1 times, 1 visits today)