เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้….

       ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในห้วงเดือนมีนาคม 2564 เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ 14 จังหวัด โดยมีนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และนายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมด้วย
————-
      โดยในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาสได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมหารือการเตรียมการด้านต่าง ๆ ปัญหา อุปสรรค และการประสานงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ และบัญชีมอบหมายภารกิจ โดยแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่รับเสด็จฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเส้นทางเสด็จฯ คณะกรรมการฝ่ายการถวายความปลอดภัย การรักษาความสงบเรียนร้อย และการจราจร คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล และหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ และคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมรถยนต์พระที่นั่ง และยานพาหนะ
2. การจัดเตรียมสถานที่เสด็จฯ ประกอบด้วย ท่าอากาศยานนราธิวาส อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3. การจัดเตรียมเส้นทางเสด็จฯ
4. การจัดเตรียมรถยนต์พระที่นั่งและรถยนต์ในขบวนเสด็จฯ
5. การถวายความปลอดภัย
(Visited 1 times, 1 visits today)