พช. นราธิวาส เตรียมความพร้อมยุคไทยแลนด์ 4.0 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ลุยงานชุมชน…..

        วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) รุ่น Lenovo Tab 48 พร้อมเครื่องสำรองไฟ (Power Bank) แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 101 เครื่อง ณ บ้านพักพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส
       ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ กล่าวว่า ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสำคัญด้านการสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนในหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้น จึงขอให้นำอุปกรณ์ดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ในบทบาทหน้าที่และภารกิจด้านสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงใช้ในการบริหารงานพัฒนาชุมชน การติดตามผล การรายงานผล และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในพื้นที่ชุมชน ตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนที่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนเรียนรู้ และเข้าถึงเทคโนโลยี 4.0
       ขอให้เจ้าหน้าที่ ศึกษาคู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ทั้งการจดบันทึกข้อมูลออนไลน์ การบันทึกข้อมูลภาพ การรายงานผล และการส่งหนังสือราชการผ่านระบบออนไลน์
      ทั้งนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นสำหรับการประชุมสื่อสารออนไลน์ทางไกล ระดับบุคคล และระดับหน่วยงาน อาทิ แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings และ แอปพลิเคชั่น Sessioncall เพิ่มเติม เป็นต้น
      อนึ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)