พช. นราธิวาสเร่งขับเคลื่อน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ใหม่ รูปแบบ ”โคก หนอง นา โมเดล” ….

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ “การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ใหม่ รูปแบบ ”โคก หนอง นา โมเดล” แก่ทีมอำเภอ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google meet) ไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชน 13 อำเภอ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” จำนวน 233 ครัวเรือน (แปลง) งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 10,686,000 บาท และ

ตามระเบียบว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบกับมาตรการการเร่งรัด การใช้งบประมาณของรัฐบาล กำหนดให้ส่วนราชการเร่งก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนรายการปีเดียวให้เสร็จสิ้น ทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 จึงต้องขอความร่วมมือจากทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอเร่งดำเนินงานดังกล่าว ให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด คือภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ต่อไป

เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน 🌇

🎥📱ข่าว/ภาพ….สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 📷

 

(Visited 1 times, 1 visits today)