พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ให้สัมภาษณ์ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากโครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2563 ….

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ให้เกียรติ ตัวแทนผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าพบและสัมภาษณ์ขอข้อมูล ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด จากโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563” โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สรุปเนื้อหาการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
1. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด จากโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ใน 5 ด้านหลัก คือ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการมีงานทำและรายได้ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านค่านิยม และ
2. ปัญหาและอุปสรรคจาการดำเนินงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ที่ผ่านมา
ข้อมูลที่ได้จากการให้สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมพูดคุยในวันนี้ จักได้นำไปรวบรวม สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดเก็บข้อมูลฯ ที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)