การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนราธิวาส
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564
ในการนี้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ในการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ปีงบประมาณ 2564 ของ สนง.เลขานุการ อกสจ.นราธิวาส
2. ผลการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนฯ (ฉบับที่ 3)
3. ผลการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้เเก่สมาชิกกองทุนฯ (ฉบับที่ 2)
4. การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5. การบริหารหนี้เกินกำหนดชำระให้ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในปีงบประมาณ 2564
6. การดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
7. การพิจารณาอนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้ยืม) และเงินอุดหนุน (เงินทุนให้เปล่า)
🚩ผลการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติอนุมัติโครงการ
เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 โครงการ เป็นเงิน 3,290,700 บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เงินอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 131,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
🏘 ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
📣 สนง.เลขานุการ อกสจ.นราธิวาส
(Visited 1 times, 1 visits today)