การประชุมทางไกล “การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3 – 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” เขตตรวจราชการที่ 7 ภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Sessioncall

     วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ 13 อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมการประชุมทางไกล “การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3 – 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เขตตรวจราชการที่ 7 ภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Sessioncall จาก ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ตลอดจนได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3 – 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ถือปฏิบัติในการทำงานต่อไป
โอกาสนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสในหัวข้อ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบฟื้นฟูฯ)
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบปกติ)
3. การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส
5. ผลการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่)
6. ปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 3 – 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covie – 19) และอื่น ๆ
การประชุมในครั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ ศบค. และ/หรือจังหวัดกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid 19) อย่างเคร่งครัด
(Visited 1 times, 1 visits today)