สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

0 มิถุนายน 2564
📝ข่าวพัฒนาชุมชนนราธิวาส
พัฒนาชุมชนนราธิวาส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564
——
📷จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
——
📲 นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 โดยนายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนราธิวาสโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 – 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และกำหนดดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างบทบาทของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในการใช้พลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้บทเรียนการใช้พลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส จำนวน 60 คน และเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ จึงกำหนดจัดขึ้น จำนวน 2 รุ่น
——
✏️สำหรับในวันนี้ รุ่นที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 26 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จาก 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเจาะไอร้อง ตากใบ แว้ง สุคิริน สุไหงโก-ลก และอำเภอสุไหงปาดี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด จำนวน 2 คน สำหรับเนื้อหาการจัดประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันของจังหวัดนราธิวาส แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาสและการบริหารจัดการกองทุน ทบทวนบทบาทภารกิจของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอ ในการสนับสนุน ส่งเสริมหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส กฎระเบียบเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดนราธิวาส จัดทำแผนปฏิบัติการของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและอำเภอ
ภาพ : กลุ่มงานประสานและบริหารฯ
📝รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
+7
0
จำนวนคนที่เข้าถึง
0
จำนวนการมีส่วนร่วม
โปรโมทโพสต์
<img class="j1lvzwm4" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
1สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส – Narathiwat Community Development Office
(Visited 1 times, 1 visits today)