พช. นราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มทอผ้า อำเภอรือเสาะ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564
เวลา 14.00 น.
      นายอนันต์  แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางสาวสุนีย์  มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนราธิวาส  พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลรือเสาะ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มทอผ้าวัดราษฎร์สโมสร โดยมีนางเดือนเพ็ญ หิรัญ ประธานและสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับ ได้มีการพูดคุยถึงความเป็นมา ปัญหา/อุปสรรค และความสนใจการทอผ้าลายพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
          ณ กลุ่มทอผ้าวัดราษฎร์สโมสร เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส…
         ต่อมา ทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมกลุ่มทอผ้าบ้านบากง โดยมีนางมัลลิกา กาญจนคลอด ประธานและสมาชิกกลุ่ม ให้การต้อนรับ ได้มีการพูดคุยถึงความเป็นมา ปัญหา/อุปสรรค และความสนใจการทอผ้าลายพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
       ณ กลุ่มทอผ้าบ้านบากง วัดทรายทอง หมู่ที่ 6 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส😀
(Visited 1 times, 1 visits today)