พช.บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” กรมการพัฒนาชุมชน งบเงินกู้

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564
เวลา 08.30 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นำโดยนางยินดี บุญเตชพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอบาเจาะ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ“โคก หนอง นา”อำเภอบาเจาะ (นพต.) พร้อมด้วยครัวเรือนต้นแบบเจ้าของแปลง ครัวเรือนเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”(งบเงินกู้) ร่วมต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส และนายสุวัฒน์ เสาวรัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”(งบเงินกู้) พร้อมทั้งลงพื้นที่เป้าหมายเยี่ยมชมแปลงครัวเรือนที่มีการดำเนินการทำสัญญาพร้อมทั้งการขุดปรับเปลี่ยนพื้นที่และให้คำแนะนำในการดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ พร้อมทั้งข้อแลกเปลี่ยนและปัญหาที่พบในพื้นที่
ทั้งนี้ผลตอบรับจากการลงพื้นที่ดังกล่าว ครัวเรือนเป้าหมายได้สะท้อนถึงความพึงพอใจเป็นอย่างมากในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามแบบและหลักกสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งจะได้นำไปปฏิบัติและดำเนินงานให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ในระดับชุมชน ตำบล และอำเภอต่อไป โดยมีนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอบาเจาะ ให้เกีรยติเป็นประธานต้อนรับ ฯ ณ ห้องประชุมแหวนเพชรประชา ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ และแปลงครัวเรือนต้นแบบนายอนัส นาเซ หมู่ 4 บ้านส้มป่อย ตำบลกาเยาะมาตี (ในพื้นที่ 3 ไร่) และแปลงครัวเรือนต้นแบบนายอับดุลเลาะ เปาะแม หมู่ที่ 3 บ้านกะทุง ตำบลลูโบะสาวอ (ในพื้นที่ 1 ไร่) อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
(Visited 1 times, 1 visits today)