ารคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 และการพิจารณากลั่นกรองประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

14 มิถุนายน 2564
ข่าวพัฒนาชุมชนนราธิวาส
นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการพิจารณากลั่นกรองและการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 และการพิจารณากลั่นกรองประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ของอำเภอเมืองนราธิวาส เจาะไอร้อง และอำเภอยี่งอ
นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และเพื่อพัฒนาและยกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ยองค์กรชุมชน และชุมชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
โดยมีกิจกรรมในการคัดสรรครั้งนี้ ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ” ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)
สำหรับการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชน
ภาพ : กลุ่มงานประสานและบริหารงานฯ
รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)