กิจกรรมกลั่นกรองหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จังหวัดนราธิวาส

15 มิถุนายน 2564
ข่าวพัฒนาชุมชนนราธิวาส
——
📱 ณ ห้องประชุมพระนราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการพิจารณากลั่นกรองประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ของอำเภอรือเสาะ สุไหงโก-ลก และอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาส
——-
นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชน
——-
สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น พิจารณากลั่นกรอง
การนำเสนอการดำเนินงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่เสนอชื่อเข้าร่วมการประกวดตามหลักเกณฑ์การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ซึ่งในวันนี้มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากพื้นที่อำเภอ 3 อำเภอ ประกอบด้วย กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านธรรมเจริญ อำเภอรือเสาะ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมือบา อำเภอสุไหงโก-ลก และกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบาโงมาแย อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมการพิจารณาและนำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมาตรการอื่น ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ
ภาพ : กลุ่มงานประสานและบริหารงานฯ
รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)