การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
⏰วันที่ 14 กรกฎาคม 2564🚨
🕘 เวลา 13.00 น.
สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนราธิวาสจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564
ในการนี้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ในการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. การดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 4) และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
4. ผลการดำเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564
5. การเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินให้กู้) และประเภทเงินอุดหนุน (เงินทุนให้เปล่า)
🚩ผลการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติอนุมัติโครงการ
เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 15 โครงการ เป็นเงิน 2,080,000 บาท (สองล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)
เงินอุดหนุน จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 213,374 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)
ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
📣 สนง.เลขานุการ อกส.จ.นราธิวาส
(Visited 1 times, 1 visits today)