โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทีมปฏิบัติการฯ ในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

15 กรกฎาคม 2564
ข่าวพัฒนาชุมชนนราธิวาส
นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการใช้โปรแกรม TPMAP Logbook กลุ่มเป้าหมาย คือ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ จำนวน 26 คน โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
1. ชี้แจงและทบทวนกลไกการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
2. ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ TPMAP People Map and analytics platform โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนครัวเรือนตกเกณฑ์ 5 มิติ คือ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ และมีการมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานและกิจกรรม
3. ฝึกปฏิบัติในการใช้ระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และมอบหมายภารกิจให้กับทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่
นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ “ทีมปฏิบัติการฯ” ซึ่งจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลจากระบบ TPMAP จำแนกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งสนับสนุน เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมาย ถือเป็นกลไกที่ใกล้ชิดกับครัวเรือนเป้าหมายที่สุด เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานในการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน
ภาพ/รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)