นราธิวาส : ดำเนินการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ 9 : 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน

19 กรกฎาคม 2564
ข่าวพัฒนาชุมชนนราธิวาส
เวลา 13.00 น. ณ บ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประกวดหมู่บ้านต้นแบบ ตามโครงการ 9 : 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ด้านสังคม พื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โดยจังหวัดนราธิวาสได้แต่งตั้งคณะทำงานการประกวด ฯ ด้านสังคม ซึ่งในวันนี้ ประกอบด้วย นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ แรงงานจังหวัดนราธิวาส นางไพฤดี บัวสว่าง ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส นางประสิทธิ์ บุญละเอียด ผู้ปทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส นางสาวทศพร บุญแนบ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส นางวลัยลักษณ์ สุวรรณพงค์ ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางสาวณัฐชยา ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสังคม ณ บ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ คณะกรรมการหมู่บ้าน ให้ข้อมูลต่อกรรมการ ที่ดำเนินการและนำเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณต่อไป พร้อมทั้ง นำศึกษาดูงานกิจกรรมการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ที่สามารถเป็นต้นแบบ ที่สามารถขยายผลต่อไปได้ ซึ่งมีความโดดเด่นสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน โดยใช้กองทุนจิตอาสาดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคม
นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ 9 : 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริฯ เพื่อปฏิบัติบูชา โดยการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อส่งเสริมและยกย่อง เชิดชูเกียรติหมู่บ้านที่ได้นำแนวพระราชดำริฯ ไปประยุกต์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)