พช. นราธิวาส สืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปาชีพก้าวไกล…… (วันที่ 2)

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 📝
🏠ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพฯ รุ่นที่ 2 โดยมี
นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมาย 20 คน จาก กลุ่มกระจูด ม. 2 บ้านบูเกะสูดอ และ ม. 3 บ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ ,กลุ่มทอผ้า ม. 2 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ และกลุ่มทอผ้า ม. 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีวิทยากรที่ให้ความรู้ จาก วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส และจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส (ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และทีมนักการตลาดฯ) ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การจัดทำแผนฯ การใช้สีธรรมชาติ การสร้างแบรนด์ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการจัดการตลาด/การขายออนไลน์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ไดัรับการสนับสนุนงบประมาณ จากจังหวัดนราธิวาส ในการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการภายในกลุ่มศิลปาชีพนราธิวาส การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอและกระจูด โดยการใช้สีธรรมชาติ ในกระบวนการผลิต รวมถึงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่มฯ
นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส เล็งเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพโดยมีทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดและนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดนราธิวาส อย่างแท้จริง
🍁นราธิวาส น่าอยู่🍁
🦋ศิลปาชีพ ก้าวไกล สู่สากล🦋
📽 ภาพข่าว : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)