@พช. นราธิวาส สืบสาน รักษา ต่อยอด……(วันที่ 3)

🗓 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 📝
🏠ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
นางสุบิน จริตงาม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพฯ รุ่นที่ 3 โดยมี
นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมาย 20 คน จาก กลุ่มกระจูด ม. 2 บ้านโคกพะยอม ม. 4 บ้านฮูแตทูวอ ม. 5 บ้านทอน ม. 11 บ้านทอนอามาน และ ม. 12 บ้านทอนนาอีม ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีวิทยากรที่ให้ความรู้ จาก วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส อาจราย์มารีนี กอมา และจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส (ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมนักการตลาดฯ) ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การจัดทำแผนฯ การใช้สีธรรมชาติ การสร้างแบรนด์ การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการจัดการตลาด/การขายออนไลน์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ไดัรับการสนับสนุนงบประมาณ จากจังหวัดนราธิวาส ในการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการภายในกลุ่มศิลปาชีพนราธิวาส การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด โดยการใช้สีธรรมชาติ ในกระบวนการผลิต รวมถึงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่มฯ
นางสุบิน จริตงาม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ให้ความสำคัญของการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค การวิเคราะห์ตลาด กลไกการตลาดยุคใหม่ และการจัดสวัสดิการให้สมาชิกกลุ่ม โดยมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง สามารถสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดและนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดนราธิวาส อย่างแท้จริง
🍁นราธิวาส น่าอยู่🍁
🦋ศิลปาชีพ ก้าวไกล สู่สากล🦋
📽 ภาพข่าว : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
📇รายงานข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
(#)Change for good(#)
(Visited 1 times, 1 visits today)