พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมอบทุนประกอบอาชีพให้กับเยาวชนผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ประจำปี 2564

3 กันยายน 2564
ข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.นธ) และสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมส่งมอบพันธุ์วัวพื้นเมือง จำนวน 2 ตัว ให้กับเยาวชนผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชนขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส) โดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ในการตรวจสอบความพร้อมของผู้ขอรับทุน เพื่อเป็นการประคับประคอง ดูแลช่วยเหลือ เฝ้าระวัง และเป็นขวัญกำลังใจ ให้ผู้ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพได้กลับไปสู่สังคม มีอาชีพที่สุจริต และไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ โดยจังหวัดนราธิวาส ได้รับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด จำนวน 6 ราย งบประมาณ 93,050 บาท (เก้าหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งมีอาชีพที่ผู้ขอรับทุนขอรับการสนับสนุน คือ อาชีพช่างตัดผม จำนวน 1 ราย อาชีพเลี้ยงแพะ จำนวน 1 ราย อาชีพเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 3 ราย และอาชีพปลูกพริกระบบน้ำหยด จำนวน 1 ราย
พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด เป็นโครงการดูแลช่วยเหลือและประคับประคองผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด สร้างการรับรู้และการยอมรับการคืนคนดีสู่สังคม สร้างโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสำคัญต่าง ๆ เพื่อสร้างกระแสคืนคนดีสู่สังคม
รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)