@#ศิลปาชีพก้าวไกล พช. นราธิวาส สืบสาน รักษา ต่อยอด…..

🗓 วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 📝
🏠ณ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
🤵‍นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย
👩นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
🚙 ลงพื้นที่ติดตาม โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มศิลปาชีพ การผลิต ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยฝึกอบรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์กระจูด ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการใน หมู่ที่ 2 บ้านบูเกะสูดอ จำนวน 1 กลุ่ม และ หมู่ที่ 3 บ้านคลอแระ จำนวน 1 กลุ่ม ๆ ละ 16 คน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก จังหวัดนราธิวาส ในการดำเนินการกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ การพัฒนาทักษะฝีมือสมาชิกศิลปาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย และตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึง การนำ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีฯ” เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดดเด่น และทันสมัย ในการติดตามครั้งนี้ นายอาหะหมัด บินปิ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลบาเระใต้ และนางสาวสรธิสา ขุนพล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ ร่วมติดตามและให้ข้อมูลฯ ผลการดำเนินงานฯ
🦋นราธิวาส เมืองน่าอยู่🦋
#Change for Good
📽ภาพข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ
💻 รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
(Visited 1 times, 1 visits today)