พช.นราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส

พช.นราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส
วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส โดย นางสาวสุนีย์ มาหะ ได้รายงานผลการดำเนินงาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามมาตรการป้องกันยาเสพติด แนวทางที่ 5 การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม และ แนวทางที่ 6 การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมาตรการบำบัดรักษายาเสพติด แนวทางที่ 7 การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบำบัดรักษาและการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
1. วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ส่งมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,100 ต้น ให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. วันที่ 29 ตุลาคม 2564 รับมอบเม็ดยาฟ้าทะลายโจร จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 เพื่อมอบให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ส่งมอบวัสดุทางการเกษตรเพื่อการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงตามโครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ประจำปีงบฯ 2564
4. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค 9 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Cisco Webex mmeeting
5.การสนับสนุนงบประมาณฯ โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของ กรมการพัฒนาชุมชน และของจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565
และนำเสนอแผนการดำเนินงานและบูรณาการแผนงานร่วมกับกิจกรรมสนับสนุนงบอุดหนุน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 เพื่อให้การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชน ด้วยการสร้างกลไกแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ทั้งนี้ ในการประชุมฯ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)