พช.นราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้การสนับสนุนครัวเรือนยากจน ตกเกณฑ์ 5 มิติ จากข้อมูล TPMAP

พช.นราธิวาส ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้การสนับสนุนครัวเรือนยากจน ตกเกณฑ์ 5 มิติ จากข้อมูล TPMAP

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นางพจนารถ เหล่าที ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย พัฒนาการอำเมืองนราธิวาสนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส พัฒนากรรับผิดชอบตำบลโคกเคียน และกำนันตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้การสนับสนุนครัวเรือนยากจน ตกเกณฑ์ 5 มิติ จากข้อมูล TPMAP ซึ่งเป็นครัวเรือนของ นางสุรี บินสาและ ม. 10 ต.โคกเคียน อ. เมืองนราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน ตามนโยบายของนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส “ คนนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
ภาพ : กล่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ยากจน ตกเกณฑ์ 5 มิติ จากข้อมูล TPMAP

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นางพจนารถ เหล่าที ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย พัฒนาการอำเมืองนราธิวาสนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส พัฒนากรรับผิดชอบตำบลโคกเคียน และกำนันตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้การสนับสนุนครัวเรือนยากจน ตกเกณฑ์ 5 มิติ จากข้อมูล TPMAP ซึ่งเป็นครัวเรือนของ นางสุรี บินสาและ ม. 10 ต.โคกเคียน อ. เมืองนราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน ตามนโยบายของนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส “ คนนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
ภาพ : กล่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)