พช.นราธิวาส จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดการออกร้านและแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ ครั้งที่1/2565

พช.นราธิวาส จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดการออกร้านและแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ ครั้งที่1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรอง อาคารประชุมเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 7 รอบ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดการออกร้านและแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ ครั้งที่1/2565 พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายจัดการออกร้านและแสดงนิทรรศการของส่วนราชการเข้าร่วมประชุมฯ

โดยมีนายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมนางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมฯ

ด้วยจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 19 มิถุนายน 2565 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนในด้านต่าง ๆ การจัดงานดังกล่าว มีการออกร้านนาวากาชาด การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการ การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากทั่วประเทศ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดง

ในที่ประชุมมีวาระสำคัญดังนี้
1. จังหวัดนราธิวาส ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565 ตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 1395/2565 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา 1 คณะ คณะกรรมการอำนวยการ 1 คณะ และคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 17 คณะทำงาน
​- คณะทำงานฝ่ายจัดการออกร้านและแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ ที่ 11 มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นางพาตีเมาะ สะดียามู) เป็นประธาน และพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นคณะทำงานและเลขานุการ​
​2. จังหวัดนราธิวาสได้มีหนังสือที่ นธ 0019/ว 1652 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 แจ้งให้หน่วยงานตอบรับการเข้าร่วมออกร้านและแสดงนิทรรศการ (เอกสารแนบ 1) และมีหน่วยงานตอบรับการเข้าร่วมออกร้านและแสดงนิทรรศการ จำนวน 19 หน่วยงาน
3. คณะทำงานฝ่ายสถานที่และจัดผังบริเวณงาน ที่ 10 มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายไพโรจน์ จริตงาม) เป็นประธาน และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ได้มีการประชุมในการจัดสถานที่และจัดผังบริเวณงาน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องจ่าจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในที่ประชุม และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.ทางคณะทำงานฝ่ายสถานที่และจัดผังบริเวณงาน ได้มีการนัดหมายลงพื้นที่เพื่อเตรียมสถานที่ในการออกร้านและแสดงนิทรรศการ โดยมีรายละเอียดตามผังบริเวณงานกาชาด ปี 2565
4.ประเด็นเน้นย้ำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รูปแบบในการออกร้านและแสดงนิทรรศการเคลื่อนไหว มีชีวิต เน้นการมีส่วนร่วม การให้ความรู้ การสาธิต เจ้าหน้าที่ประจำร้านนิทรรศการต้องอยู่ครบ ตลอดจนการรักษาความสะอาดบริเวณภายในนิทรรศการ

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)