โคก หนอง นา พช.นราธิวาส นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มุ่งเน้นขับเคลื่อนงานโคก หนอง นา อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเห็นผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

โคก หนอง นา พช.นราธิวาส
นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มุ่งเน้นขับเคลื่อนงานโคก หนอง นา อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเห็นผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565
วลา 11.00 น. ณ บ้านปลักช้าง ต.พร่อน.อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย น.ส.ณัฐชยา ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ออกติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนายธรรมสัน บุญช่วย บ้านปลักช้าง ต.พร่อน.อ.ตากใบ จ.นราธิวาสซึ่งการติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินการของแปลงดังกล่าวพบว่า แปลงครัวเรือนต้นแบบมีการปลูกผลไม้ปลูกหลายชนิด เช่น ทุเรียน ฝรั่ง ขนุน มะม่วง ลำใย มะพร้าน้ำหอม ส้มโชกุล รวมทั้งกล้วยและเสาวรส ซึ่งผลผลิตเริ่มจำหน่ายได้แล้วและพืชผักสวนครัวเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน มีการแก้ปัญหาดินเปี้ยวตามแนวทางของศาสตร์พระราชา

การดำเนินการในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)