สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

https://drive.google.com/drive/folders/1YY3OHJH8dvhC7A_AMkvcb8e2h0svpL5l

(Visited 1 times, 1 visits today)