พช.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส

พช.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม) พร้อมด้วย นายวัชระ เจียมสวัสดิ์ ผศ.ดร.รักชนก ภูวพัฒน์ ผศ.ดร.ฤทธิวุธ ภูวพัฒน์ อาจารย์นุร์ซานีซา เจะดาโอะ ผศ.ดร.ธนเสฎฐ์ ทองใสเกลี้ยง ดร.วิริยะ แต้มแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค สนง.ภาคใต้ (พอช.) ผู้แทนนายอำเภอเมืองนราธิวาส ผู้แทนนายอำเภอสุคิริน ผู้แทนนายอำเภอสุไหงปาดี ผู้แทนผู้อำนวยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส นักวิชาการพัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้

ด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเรื่องต้นแบบการใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาสโดยการสำรวจข้อมูลครัวเรือนยากจนในจังหวัดนราธิวาส เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหา บรรเทาความยากจน ตลอดจนสร้างรายได้แบบยั่งยืนให้กับชุมชน โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินร่วมกันระหว่างหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงกรต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส

นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเปิดกิจกรรมฯ ในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ โดยเห็นว่าการแก้ปัญหาคนให้หลุดพ้นจากความจนได้นั้น ต้องนำกระบวนการ 4 หลัก คือ 1) การค้นหา การสอบทานข้อมูล และสำรวจทุนครัวเรือนคนจน 2) การพัฒนาระบบส่งต่อความช่วยเหลือไปยังภาคีเครือข่าย 3) การออกแบบโครงการช่วยเหลือคนจนอย่างตรงเป้า และสอดคล้องกับบริบทของคนจนเป้าหมาย 4) การทำข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัด การถอดบทเรียนจึงนับเป็นการทบทวนหรือสรุปการดำเนินโครงการที่ผ่านมาในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีสกัดความรู้พร้อมทั้งบันทึกผลการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการพัฒนายุทธศาสตร์ในการทำงานต่อไป

ในการนี้กิจกรรมฯถอดบทเรียน ได้มีการฉายวีดีทัศน์นำเสนอนวัตกรรมแก้จนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส นำเสนอผลการสอบทาน 3 อำเภอ รายงานสถิติการสอบทาน 3 อำเภอ นำเสนอนวัตกรรมแก้จนอำเภอเมืองนราธิวาส นำเสนอนวัตกรรมแก้จนอำเภอสุคิริน และนำเสนอนวัตกรรมแก้จนอำเภอสุไหงปาดี

ทั้งนี้นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ขอขอบคุณหน่วยงานภาคีความร่วมมือภายในจังหวัดนราธิวาส ร่วมพัฒนาฐานข้อมูล พัฒนานวัตกรรม การส่งผ่านความช่วยเหลือคนจน และการใช้ระบบสารสนเทศวิจัย ในการขับเคลื่อนดัง 4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)