พช.นราธิวาส คัดสรรกิจกรรมเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

พช.นราธิวาส คัดสรรกิจกรรมเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด (ห้องเล็ก) ชั้น 4 อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมเชิดชูเกียรติฯ เข้าร่วมคัดสรรกิจกรรมเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

ตามที่ กรมการพัฒนาชุมขน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยกาดำเนินกิจกรรมโครงการ “เชิดซูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” และกำหนดให้มีการคัดสรรกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำบึงบประมาณ พ.ศ. 2565
รวม 3 ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล เพื่อยกย่องและเชิดซูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ รวมทั้งสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ นั้น

ในการนี้จังหวัดนราธิวาสพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด รวม 3 ประเภท ได้แก่
1.ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล
2.ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
3.ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)