การประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส จำกัด

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ ๗ ภาคใต้ชายแดน พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชนยะลา พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส จำกัด โดยมีประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทใน ๓ กลุ่มเป้าหมาย คือ

๑. กลุ่มเกษตร
๒. กลุ่มแปรรูป (SME/OTOP)
๓. กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน

ซึ่งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาสมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กระจูดค่ายกัลยานิวัฒนา (ธนาคารกระจูด)
๒. จำหน่ายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายภายใต้แบรนด์ MENARA
๓. รับซื้อข้าวซ้อมมือหอมกระดังงา และข้าวซ้อมมือ ซีบูกันตัง ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดนราธิวาส จากกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการมาจำหน่าย
๔. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเคลื่อนที่ อาทิ ในตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ และงานต่างที่จังหวัดจัดขึ้น
๕. การแลกเปลี่ยนสินค้าผลไม้ตามฤดูกาลที่เป็นสินค้าเด่นของจังหวัดนราธิวาส กับสินค้าของจังหวัดอื่น ๆ
๖. การแปรรูปกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์หลอดกระจูดรักษ์โลก
๗. รับจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่
๘. การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี กับโรงแรมในพื้นที่

โดยมีแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย
๑. ประชาสัมพันธ์ศูนย์กระจายสินค้าให้มากขึ้น
๒. จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล
๓. รณรงค์การปลูกกระจูดในชุมชน
๔. จัดกิจกรรมบุฟเฟ่ต์ผลไม้ของดีจังหวัดนราธิวาส
๕. การจัดประกวดการออกแบบลวดลายกระจูด

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ ๗ ภาคใต้ชายแดน ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการออกแบบบูรณาการกิจกรรมตามแผนกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของกิจกรรม ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)