พช.นราธิวาส เดินหน้าลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

พช.นราธิวาส เดินหน้าลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพุธที่22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ประเภทกิจกรรม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นระดับจังหวัด

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยนายสุริยะ กิติบุญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวณัฐชยา ศรีดำ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เป็นคณะกรรมการในการคัดสรรฯ ในครั้งนี้ โดยมีนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอบาเจาะ พร้อมนางสาวโรจน์สนา ขุนสินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบาเจาะ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มอาชีพ บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิตำบลปะลุกาสาเมาะ และภาคีเครือข่าย ร่วมต้อนรับ ให้ข้อมูลฯ และตอบข้อซักถามฯ หลังจากนั้นคณะกรรมการคัดสรรฯได้เยี่ยมชมกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
1.วิสาหกิจชุมชนตำบลปะลุกสวาเมาะ
2.กลุ่มทอผ้าบ้านเชิงเขา
3.ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านเชิงเขา
4.ศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธ์พืชบ้านเชิงเขา

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปิงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมหลักการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 3 ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3.1.2.คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนเพื่อเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง โดยกำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดแผนปฏิบัติการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 21– 22 และ24 มิถุนายน 2565 ตามแนวทางการดำเนินการคัดสรรฯ จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
2.ตำบลเข็มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่นระดับจังหวัด

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)