ศจพ.จ.นราธิวาส “คนนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เดินหน้าส่งมอบบ้าน “ราษฎร์รัฐ รวมใจ” และมอบป้ายบ้าน พร้อมมอบทะเบียนบ้าน

ศจพ.จ.นราธิวาส “คนนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เดินหน้าส่งมอบบ้าน “ราษฎร์รัฐ รวมใจ” และมอบป้ายบ้าน พร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้านสร้างใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ บ้านเลขที่ 107/2 ม.3 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

นายสนั่น พงษ์อักษร ประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน “ราษฎร์รัฐ รวมใจ” และมอบป้ายบ้าน พร้อมมอบทะเบียนบ้านให้กับครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมาย TPMAP มิติความความเป็นอยู่ ครัวเรือนนายอาซัน ซียง โดยมีนายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน หัวหน้าส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้

จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัษญาของเศรษฐกิจพอเพียง Narathiwat Happiness Model : “คนนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัย จากระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า TPMAP เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมายมิติความเป็นอยู่ ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่งคงโดยบูรณาการขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือ ภายใต้กิจกรรมสร้างบ้านราษฎร์-รัฐรวมใจ สร้างที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมายในระบบTPMAP ระยะที่ 1 จำนวน 12 อำเภอ ๆ ละ 1 หลัง ซึ่งในการดำเนินการสร้างบ้าน ได้รับสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และแรงงานจากภาครัฐภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้หน่วยงานราชการ เอกชน และภาคประชาชน ร่วมสนับสนุน ในการก่อสร้างจำนวนเงินทั้งสิ้น 103,140 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย และการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่ บรรลุตามวัตถุประสงค์

ในการนี้นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวสุนีย์ มาหะ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายอานนท์ บุญชู พัฒนาการอำเภอสุคิริน นางสาวอมรรัตน์ แก้วชาดก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสุคิริน เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้าน “ราษฎร์รัฐ รวมใจ” และมอบป้ายบ้าน พร้อมกับมอบทะเบียนบ้านให้กับครัวเรือนนายฮาซัน ซียง ตกเกณฑ์เป้าหมาย มิติความเป็นอยู่

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)