พช.นราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.นราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ที่ 6 บ้านลีนานนท์ ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางพจนารถ เหล่าที ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน โดยมีนายอานนท์ บุญชู พัฒนาการอำเภอสุคิริน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสุคิริน และผู้เข้าร่วมอบรม ร่วมต้อนรับฯ และเข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้

ด้วยจังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีทิศทาง ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการโครงการฯ ใน พื้นที่ ดังนี้ 1) บ้านละโอ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบรรพต อำเกอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 2) บ้านลีนานนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 3) บ้านไอร์บีอแต หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

การจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1.ปลูกพืชสมุนไพรต้นตะไคร้หอม บริเวณ โรงเรียนตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน เพื่อการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน
2.บรรยายเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพรประจำบ้าน (โดยวิทยากรเอกชน)
3.สาธิตการผลิตและแปรรูปพืชสมุนไพรประจำบ้าน (ตะไคร้หอม)
4.กระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม /การจัดทำแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมอบหมายภารกิจ สำหรับกิจกรรมต่อไป (วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอฯ)

ทั้งนี้การปลูกค้นตะไคร้หอมในครั้งนี้ จะมีการเก็บเก่ียวคร้ังแรกหลังปลูก 6 เดือน และจะเก็บเกี่ยวต่อไปทุกๆ3เดือน และจะมีการขยายพันธุ์ต้นตะไคร้หอมเพื่อแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนต่อไป

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)